Vaak gestelde vragen import compliance

Wat zijn douanerechten?


Douanerechten zijn kosten die worden geheven op goederen wanneer deze internationale grenzen overgaan. Douanerechten worden geheven door speciale autoriteiten en instanties die door plaatselijke overheden zijn opgericht en ze zijn bedoeld om lokale industrieën, economieën en bedrijven te beschermen. Aan verschillende producten en verschillende landen van herkomst kunnen verschillende douanerechten gekoppeld zijn.


We beantwoorden de volgende vragen...
  1. toc

Wat is het verschil tussen belasting en douanerechten?

Hoewel beide termen door elkaar worden gebruikt, is er technisch gezien een verschil tussen een recht en een belasting:

Een recht is een soort belasting op goederen die worden ingevoerd. Het doel van douanerechten is in de eerste plaats de lokale economieën te beschermen;

Een belasting wordt geheven op alle in het land verkochte goederen, ook op de ingevoerde goederen. Het hoofddoel van belastingen is het genereren van inkomsten voor de overheid.

Het belangrijkste verschil is dat rechten belastingen zijn die specifiek van toepassing zijn op invoer, terwijl belastingen van toepassing zijn op alles, inclusief invoer. Voor de invoerder zijn het allebei heffingen die op zijn zendingen worden toegepast en hij moet betalen (meestal aan de bevoegde douaneautoriteiten); ze dragen beide bij tot de uiteindelijke kostprijs. Oplossingen voor importcompliance en classificatie kunnen invoerders helpen bij het bepalen welke belastingen en rechten op hun producten van toepassing zijn.

Wat is het verschil tussen invoertarief en invoerrecht?

Een tarief is een specifiek soort recht dat wordt geheven op bepaalde ingevoerde goederen.

Een recht is een heffing die wordt toegepast op de meeste (zo niet alle) goederen die worden ingevoerd, ook al kunnen de specifieke bedragen van de rechten variëren naargelang de goederen in kwestie;

Een tarief is een extra heffing op bepaalde goederen die het land binnenkomen, meestal om de invoer van die goederen te ontmoedigen (dit gebeurt gewoonlijk om specifieke lokale industrieën extra bescherming te bieden).

Aan de meeste ingevoerde goederen zijn rechten gekoppeld. Op enkele goederen (afhankelijk van het land of de jurisdictie) kunnen bijkomende tarieven worden geheven. Ingevoerde goederen juist classificeren aan de hand van classificatiesystemen zoals HS en HTS helpt de invoerders te bepalen welke en hoeveel rechten en tarieven van toepassing zijn op zendingen.

Wat is belasting over de toegevoegde waarde?

Een belasting over de toegevoegde waarde is een soort verkoopbelasting die door de overheid wordt geheven op alle goederen en diensten die in een land worden verkocht. Technisch gezien wordt deze belasting geheven voor elk stadium van de productie, de distributie en de verkoop aan de eindverbruiker. Bij invoer in landen die btw heffen, vormt de btw een onderdeel van de totale kosten die op de ingevoerde zending moeten worden betaald, en draagt deze bij tot de totale uiteindelijke kostprijs.

Wat is de terugvordering van invoerrechten?

Net zoals particulieren in aanmerking kunnen komen voor teruggave van hun inkomstenbelasting indien de belastingen die zij hebben betaald (via inhoudingen op hun loonbrief) hoger zijn dan wat zij hadden moeten betalen, kunnen ook invoerders vaak aanspraak maken op een teruggave van te veel betaalde rechten. Dit staat bekend als de terugvordering van invoerrechten en deze kan, onder bepaalde voorwaarden en beperkingen, worden aangevraagd door invoerders die kunnen aantonen dat zij te veel hebben betaald.

Wat is de terugbetaling van rechten?

De terugbetaling van rechten is een vorm van terugvordering van invoerrechten die specifiek werden geheven op goederen die slechts op doorreis zijn door het land. Met andere woorden, de terugbetaling van rechten is een terugbetaling van invoerrechten die werden betaald voor goederen die opnieuw uit het land worden uitgevoerd (of voor goederen die worden gemaakt van de oorspronkelijk ingevoerde goederen en waarop invoerrechten werden geheven).

Wat is compenserend recht?

Compenserende rechten zijn speciale rechten en tarieven die worden uitgebreid tot landen van herkomst waar overheden steun en bijstand kunnen verlenen aan binnenlandse industrieën onder de vorm van subsidies en/of belastingvrijstellingen. Deze bijstand kan deze industrieën dan in staat stellen hun producten tegen lagere prijzen uit te voeren, wat de binnenlandse industrieën van het importerende land kan schaden. Compenserende rechten worden gewoonlijk na onderzoek toegekend door de Internationale Handelscommissie.

Wat zijn antidumpingrechten?

Antidumpingrechten zijn speciale rechten die worden geheven om de binnenlandse industrie te beschermen tegen buitenlandse goederen of producten die op de lokale markten kunnen worden verkocht tegen een prijs die lager is dan de prijs die onder normale marktvoorwaarden als "eerlijk" wordt beschouwd. Een antidumpingrecht wordt gewoonlijk gebruikt om de kosten van "dumping" te compenseren. Dit recht wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen de productiekosten en/of de prijs in het land van herkomst en de prijs waartegen het goed in het importerende land wordt verkocht.


Wilt u met een van onze expert verder praten?