Ny tollovgivning iverksettes 1. januar 2023. Dette medfører endringer i tollhåndtering ved inn- og utførsel av varer. Nye prosedyrekoder endres fra to-sifret kode til fire-sifret kode. I tillegg innføres det nye koder for transaksjonstyper. Ny tollovgivning er vedtatt, og blir delt i to lover; tollavgiftsloven og vareførselsloven. De nye prosedyrekodene har også en sammenheng med ny tollov.

Utover dette kommer det også andre endringer som kan påvirke dere. Ny tollovgivning medfører en del endringer, og vil påvirke tollhåndteringen fremover. Du som importør, eksportør og/eller tollagerholder bør ta en gjennomgang av bedriftens prosedyrekoder, for å sikre at din bedrift er klar når nye prosedyrekoder trer i kraft fra nyttår.

Se vårt webinar der Per Olafsen går gjennom de kommende endringene og hvordan det påvirker din virksomhet >>

Last ned vår guide: Kommende tollendringer 2023 >>

Direktekjøring avvikles

Dette vil i første omgang ha betydning for gods, som transporteres landeveien. Godset må enten fortolles direkte på grensen eller fysisk legges inn på tollager.

Direktekjøring avvikles fra mars 2024, dette får størst effekt for transportørene, men allerede september/oktober 2023, er det planlagt at varene må deklareres før grensepassering. Det betyr at man må ha informasjon tilgjengelig på et tidligere tidspunkt. Deklareringen kan gjøres ved at varene direktefortolles til fri bruk, eller som innlegg på tollager.

Descartes tolløsning vil være klar for dette

En gjennomgang av hvilke dokumenter og opplysninger som er nødvendig før fortolling, er også viktig i denne sammenheng. Den som skal foreta fortollingen må ha opplysninger om formålet med innførselen til Norge, Fra 1. januar 2023 vil det også bli krav om at import til Norge, skal underlegges en tollprosedyre. Dette inkluderer gods som legges inn på tollager samt gods som flyttes mellom to tollagre. Praksis i dag er at gods som legges inn på tollager, godsregistreres og føres i tollagerregnskapet, og det utstedes tollpassfraktbrev for gods som flyttes mellom tollagre.

Ny prosedyre vil kreve en innleggsdeklarasjon, noe som vil kreve flere opplysninger om forsendelsen enn i dag. Det er laget en overgangsordning, som sier at kravet trer i kraft med full effekt sept/okt. 2023, da må alle tollagervarer ha en innleggsdeklarasjon før varene passerer grensen.

Les mer om Tolletatens digitaliseringsløft - digitoll, her

Per Olafsen
Key Account Manager Customs