FAQ: Ruttplanering


Med stigande krav på kundservice i kombination med ökande trafik och konkurrens, är det mer komplicerat än någonsin att skapa optimala planer för rutter.

Därför har vi har samlat de vanligaste frågorna vi får om ruttplanering i en FAQ. Hittar du inte svaret på din fråga så kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Innehållsförteckning

  • toc

Vad är ruttplanering?

Ruttplanering är den process som fastställer vilka beställningar som ska levereras längs vissa rutter, samt leveransernas ordning.

Vad är skillnaden mellan ruttplanering och ruttoptimering?

Ruttplanering innefattar inte nödvändigtvis ruttoptimering. Planeringsprocessen kan till exempel innefatta manuell planering av stopp eller körordning längs rutter där målet består i att få försändelserna utkörda.

Ruttoptimering är en process där möjliga kombinationer av alternativ och begränsningar utvärderas i syftet att ta fram en ruttplan som utnyttjar fordonsparken på absolut bästa sätt. Dagens processer för ruttplanering använder även system för ruttoptimering, detta eftersom systemen kan fastställa den mest effektiva körordningen snabbare och täcka in större områden. Systemen för ruttoptimering använder algoritmer och annan teknik, exempelvis artificiell intelligens eller maskininlärning, för att få fram det bästa resultatet. Vill du läsa mer om ruttoptimering istället? Läs vår FAQ här.

Varför är ruttplanering viktigt?

Ruttplanering är avgörande för att förbättra lönsamheten och kundupplevelsen. Planeringsprocessen kommer dels att förbättra de dagliga leveranserna och prestationerna, hjälpa till att fastställa de bästa leveransstrategierna och fastställa eventuella konsekvenser som uppstår vid ändringar av verksamhetens rutter.  

Många organisationer använder också ruttplanering som en del i deras program för ständiga förbättringar. Syftet är att identifiera områden där exempelvis ändringar av processer, policyer och förarbeteenden kan leda till kraftigt reducerade kostnader och stora förbättringar för företagets kundservice. 

Hur kan ruttplanering spara tid vid leveranser? 

Ruttplanering med ruttoptimeringsprogram minskar planeringstiden i och med automatisering av processen att skapa rutten. I stället för att skapa rutter manuellt och koppla försändelser till rutter används algoritmer i processen.

Rutter som kan ha tagit timmar att bygga upp tidigare kan skapas på minuter eller till och med sekunder. Planerarna kan sedan granska rutterna som skapades automatiskt och se om det krävs undantag – vilket är mycket mindre tidskrävande än att bygga dem manuellt.

Varför är det viktigt att förkorta planeringstiden för rutterna? 

Förkortning av ruttplaneringstiden innebär många fördelar. Om planeringen tar kortare tid kan beställningstiden senareläggas.

Exempel: om ruttplaneringstiden förkortas från 3 timmar till 15 minuter kan tiden för att acceptera beställningar längs de planerade rutterna ökas med 2 timmar och 45 minuter.

Kortare planeringstid kan också innebära att det går åt mindre resurser för planeraren, som i stället kan fokusera på att analysera planerade prestationer och arbeta med ständiga förbättringar av planeringsprocessen, vilket leder till högre produktivitet. 

Vad är skillnaden mellan statiska rutter och dynamiska rutter? 

Statiska rutter, även benämnda huvudrutter, har fasta scheman där antalet stopp alltid är detsamma oavsett beställningstyp och volym. Dynamiska rutter skapas baserat på beställningstyp och volym.

Ruttens körsträcka och stoppsekvens är unik för just denna blandning av beställningstyp och volym. Många företag har kunder med fasta visitationsscheman och använder därför statiska rutter. Företag där kunder och beställningstyp varierar använder dynamiska rutter. 

Lastbil med container på en bro

Vad är dynamisk ruttplanering? 

Dynamisk ruttplanering är processen att skapa leveransrutter och stoppsekvenser baserat på kund och beställningstyp. Dynamisk ruttplanering resulterar i en unik ruttplan baserat på specifika kunder och beställningstyper.

Målet med dynamisk planering är att säkerställa att alla beställningar levereras och att rutten samtidigt ger bästa lönsamhet för företaget (till exempel lägsta kostnad). Dynamisk ruttplanering kräver användning av ruttoptimeringsprogram eftersom det är omöjligt för en person att granska alla kombinationer av färdvägar och körordningar och välja det ekonomiskt sett bästa alternativet. 

Vilka är fördelarna med dynamisk ruttplanering och dynamisk ruttoptimering? 

Dynamisk ruttplanering ger högsta produktivitet och lägsta driftkostnader för fordonsparken. De viktiga aspekterna med dynamisk planering är möjligheten att koppla leveranser till färdvägar ad hoc när beställningarna varierar, och om möjligt bestämma en tidsintervall för vissa utkörningar.

På det här sättet kan ruttoptimeringsprogrammet bedöma den bästa kombinationen av färdvägar och maximera produktiviteten för leveranserna samtidigt som leveranskostnaden minimeras. Dynamisk ruttoptimering kan också öka leveranskapaciteten, mängden levererade beställningar samt intäkter per rutt. 

När används dynamiska rutter? 

Dynamiska rutter ger bäst fördel hos företag med stora variationer av kunder, beställningar, storlekar och som endast har ett fåtal fasta utkörningstider till kunder.

Fördelarna med dynamiska rutter är möjligheterna till variation och flexibilitet vilket hjälper till att maximera produktiviteten och samtidigt minimera ruttkostnaderna. Dynamiska rutter används till exempel inom handel och annan konsumentservice, samt hos distributörer av produkter som byggmaterial, el- och fordonsindustri, värme, ventilation och luftkonditionering.

Hur fungerar dynamiska rutter i praktiken?

Som Nordens största distributörer av byggmaterial är STARK GROUP verksamma på en mycket konkurrensutsatt marknad. Transporter och leveranser som kommer i tid är därför en viktig tjänst som man tillhandahåller sina kunderna. Den molnbaserade ruttplaneringen från Descartes är lätt att använda för både transportplanerare och chaufförer, och den mottagande kunden får besked på när de kan förvänta sig en leverans.

Hur kan dynamisk ruttplanering spara pengar? 

Dynamisk ruttplanering kommer att ge fler kostnadsbesparingar för fordonsparken jämfört med manuell eller statisk ruttplanering. Dynamisk ruttplanering skapar även rutter som är unika för dagens planerade utkörningar.

Vid manuell planering är det inte möjligt att utvärdera tänkbara kombinationer för den mest kostnadseffektiva planen. Statisk ruttplanering tar inte hänsyn till variationer i ordervolym, vilket kan göra statiska rutter mindre kostnadseffektiva. 

Hur kan dynamisk ruttplanering öka produktiviteten för min fordonspark? 

Dynamisk ruttplanering ökar fordonsparkens produktivitet eftersom körsträckorna minimeras. Samma sak gäller för tiden mellan stoppen vilket gör det möjligt att ha fler stopp eller färre fordon på en given rutt. Detta ger ytterligare leveranskapacitet. 

lastbilsförare som använder sig av ruttplanering

Inom vilka affärsområden kan jag spara pengar om jag använder dynamiska rutter? 

Dynamiska rutter kan minska bränsleförbrukning, antal förare, övertidsersättning, fordonsunderhåll och antal fordon. Dynamiska rutter omfattar alla dessa områden eftersom de minskar körsträckan per stopp och förbättrar ruttens produktivitet.

Vad är skillnaden mellan strategisk ruttplanering och daglig ruttplanering? 

Strategisk ruttplanering är den långsiktiga planeringen som har potential att leverera mycket högre produktivitet eftersom mer grundläggande förändringar kan göras. Vid den dagliga ruttplaneringen är strategier, policyer och områden, frekvenser och färdvägar redan definierade. Målet för den dagliga ruttplaneringen är att få bästa möjliga resultat med de begränsningar som redan finns.

Vid strategisk ruttplanering kan begränsningar hanteras som variabler. Policyer, åtgärder, kapacitet osv kan varieras och du kan se hur en ny eller ändrad ruttstrategi och taktik kommer att påverka ändringar i efterfrågan.

Det här arbetssättet gäller inte bara de fordon som körs längs statiska färdvägar eller huvudleder, utan även dynamiska rutter eftersom strategisk ruttplanering omfattar de policyer och åtgärder som styr parametrarna för den dagliga ruttplaneringen. Strategisk ruttplanering är också viktig när efterfrågan ändras och företag tittar på nya marknader.

Om du vill fördjupa dig mer rekomederar vi varmt vår intervju där våra experter Lars Persson och Dan Hellström berättar mer om fördelarna med strategisk ruttplanering. Klicka här för att se intervjun.

Det finns behov av lösningar som hjälper till att förutse de kostnader och den kapacitet som krävs för att gå framåt. Vid daglig ruttplanering skapas rutter baserat på de beställningar som behöver köras ut samma dag, nästa dag eller inom ett antal dagar.

Daglig ruttplanering är även viktig för att hålla leveranstiderna, för att minimera kostnaderna efter volymerna samt för att hantera avbrott som kan påverka leveranserna (till exempel varubrist eller tillfällen då förare inte finns tillgängliga). Daglig planering är också viktig för att förbättra responstiderna vid leveranser (exempelvis utkörning samma dag) och precision (exempelvis leverans inom 1 timmes intervall). 

Vi rekommenderar: Så hanterar du den ökande förarbristen i Norden

Under de senaste månaderna har vi kunnat läsa om förarbristen i Storbritannien och hur den har lett till tomma hyllor i livsmedelsbutiker. Även i Norden ser vi samma trend

För att minska effekten av förarbristen behöver arbetsgivare jobba för att behålla befintliga förare samt öka produktiviteten hos de som redan finns inom organisationen. Här kan ruttoptimering spela en viktig roll.

Ta reda på hur kan din verksamhet förbereder sig inför den ökande förarbristen på bästa sätt

förarbrist e-book

Vill du prata ruttplanering med en av våra experter?

Vi hoppas du når nya insikter genom att reflektera över dessa frågor. Har du några andra funderingar om hur din verksamhet kan öka sin effektivitet genom ruttplanering? Tveka inte att höra av dig till oss!

Mer Information


Webinar - Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
Intervju: Strategisk ruttoptimering
Våra experter svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.