FAQ: Ruttplanering & Optimering


Med stigande krav på kundservice i kombination med ökande trafik och konkurrens
är det mer komplicerat än någonsin att skapa optimala planer för rutter.

Därför har vi har samlat de vanligaste frågorna vi får om ruttplanering och ruttoptimering i en FAQ.
Hittar du inte svaret på din fråga så kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Innehållsförteckning

Vad är ruttplanering?


Ruttplanering är den process som fastställer vilka beställningar som ska levereras längs vissa rutter, samt leveransernas ordning.

Varför är ruttplanering viktigt?

Ruttplanering är avgörande för att förbättra lönsamheten och kundupplevelsen. Planeringsprocessen kommer dels att förbättra de dagliga leveranserna och prestationerna, hjälpa till att fastställa de bästa leveransstrategierna och fastställa eventuella konsekvenser som uppstår vid ändringar av verksamhetens rutter.  

Många organisationer använder också ruttplanering som en del i deras program för ständiga förbättringar. Syftet är att identifiera områden där exempelvis ändringar av processer, policyer och förarbeteenden kan leda till kraftigt reducerade kostnader och stora förbättringar för företagets kundservice. 

Vad innebär strategisk ruttplanering?

Strategisk ruttplanering är den långsiktiga planeringen som har potential att leverera mycket högre produktivitet eftersom mer grundläggande förändringar kan göras. Vid den dagliga ruttplaneringen är strategier, policyer och områden, frekvenser och färdvägar redan definierade. Målet för den dagliga ruttplaneringen är att få bästa möjliga resultat med de begränsningar som redan finns.

Vid strategisk ruttplanering kan begränsningar hanteras som variabler. Policyer, åtgärder, kapacitet osv kan varieras och du kan se hur en ny eller ändrad ruttstrategi och taktik kommer att påverka ändringar i efterfrågan.

Vad innebär daglig ruttplanering? 

Daglig ruttplanering är viktig för att hålla leveranstiderna, för att minimera kostnaderna efter volymerna samt för att hantera avbrott som kan påverka leveranserna (till exempel varubrist eller tillfällen då förare inte finns tillgängliga). Daglig planering är också viktig för att förbättra responstiderna vid leveranser (exempelvis utkörning samma dag) och precision (exempelvis leverans inom 1 timmes intervall). 

Vad är skillnaden mellan ruttplanering och ruttoptimering?

Ruttplanering innefattar inte nödvändigtvis ruttoptimering. Planeringsprocessen kan till exempel innefatta manuell planering av stopp eller körordning längs rutter där målet består i att få försändelserna utkörda.

Ruttoptimering är en process där möjliga kombinationer av alternativ och begränsningar utvärderas i syftet att ta fram en ruttplan som utnyttjar fordonsparken på absolut bästa sätt. Dagens processer för ruttplanering använder även system för ruttoptimering, detta eftersom systemen kan fastställa den mest effektiva körordningen snabbare och täcka in större områden. Systemen för ruttoptimering använder algoritmer och annan teknik, exempelvis artificiell intelligens eller maskininlärning, för att få fram det bästa resultatet.

Hur kan ruttplanering minska planeringstiden? 

Ruttplanering med ruttoptimeringsprogram minskar planeringstiden i och med automatisering av processen att skapa rutten. I stället för att skapa rutter manuellt och koppla försändelser till rutter används algoritmer i processen.

Rutter som kan ha tagit timmar att bygga upp tidigare kan skapas på minuter eller till och med sekunder. Planerarna kan sedan granska rutterna som skapades automatiskt och se om det krävs undantag – vilket är mycket mindre tidskrävande än att bygga dem manuellt.

Hur kan ruttplanering spara tid vid leveranser?

Förkortning av ruttplaneringstiden innebär många fördelar. Om planeringen tar kortare tid kan beställningstiden senareläggas.

Exempel:

Om ruttplaneringstiden förkortas från 3 timmar till 15 minuter kan tiden för att acceptera beställningar längs de planerade rutterna ökas med 2 timmar och 45 minuter.

Kortare planeringstid kan också innebära att det går åt mindre resurser för planeraren, som i stället kan fokusera på att analysera planerade prestationer och arbeta med ständiga förbättringar av planeringsprocessen, vilket leder till högre produktivitet. 

Hemleverans E-bok

Upptäck de strategier, taktiker och tekniska tillvägagångssätt som skapar en helhets-upplevelse som gör skillnad.

Vad är dynamisk ruttplanering?


Dynamisk ruttplanering är processen att skapa leveransrutter och stoppsekvenser baserat på kund och beställningstyp. Dynamisk ruttplanering resulterar i en unik ruttplan baserat på specifika kunder och beställningstyper.

Målet med dynamisk planering är att säkerställa att alla beställningar levereras och att rutten samtidigt ger bästa lönsamhet för företaget (till exempel lägsta kostnad). Dynamisk ruttplanering kräver användning av ruttoptimeringsprogram eftersom det är omöjligt för en person att granska alla kombinationer av färdvägar och körordningar och välja det ekonomiskt sett bästa alternativet. 

Vad är skillnaden mellan statiska rutter och dynamiska rutter? 

Statiska rutter, även benämnda huvudrutter, har fasta scheman där antalet stopp alltid är detsamma oavsett beställningstyp och volym. Dynamiska rutter skapas baserat på beställningstyp och volym.

Ruttens körsträcka och stoppsekvens är unik för just denna blandning av beställningstyp och volym. Många företag har kunder med fasta visitationsscheman och använder därför statiska rutter. Företag där kunder och beställningstyp varierar använder dynamiska rutter. 

Vilka är fördelarna med dynamisk ruttplanering och optimering? 

Dynamisk ruttplanering ger högsta produktivitet och lägsta driftkostnader för fordonsparken. De viktiga aspekterna med dynamisk planering är möjligheten att koppla leveranser till färdvägar ad hoc när beställningarna varierar, och om möjligt bestämma en tidsintervall för vissa utkörningar.

På det här sättet kan ruttoptimeringsprogrammet bedöma den bästa kombinationen av färdvägar och maximera produktiviteten för leveranserna samtidigt som leveranskostnaden minimeras. Dynamisk ruttoptimering kan också öka leveranskapaciteten, mängden levererade beställningar samt intäkter per rutt. 

I vilka branscher används dynamisk ruttplanering? 

Dynamiska rutter ger bäst fördel hos företag med stora variationer av kunder, beställningar, storlekar och som endast har ett fåtal fasta utkörningstider till kunder.

Fördelarna med dynamiska rutter är möjligheterna till variation och flexibilitet vilket hjälper till att maximera produktiviteten och samtidigt minimera ruttkostnaderna. Dynamiska rutter används till exempel inom handel och annan konsumentservice, samt hos distributörer av produkter som byggmaterial, el- och fordonsindustri, värme, ventilation och luftkonditionering.

Hur kan dynamisk ruttplanering spara pengar? 

Dynamisk ruttplanering kommer att ge fler kostnadsbesparingar för fordonsparken jämfört med manuell eller statisk ruttplanering. Dynamisk ruttplanering skapar även rutter som är unika för dagens planerade utkörningar.

Vid manuell planering är det inte möjligt att utvärdera tänkbara kombinationer för den mest kostnadseffektiva planen. Statisk ruttplanering tar inte hänsyn till variationer i ordervolym, vilket kan göra statiska rutter mindre kostnadseffektiva. 

Hur kan dynamisk ruttplanering öka produktiviteten för min fordonspark? 

Dynamisk ruttplanering ökar fordonsparkens produktivitet eftersom körsträckorna minimeras. Samma sak gäller för tiden mellan stoppen vilket gör det möjligt att ha fler stopp eller färre fordon på en given rutt. Detta ger ytterligare leveranskapacitet. 

Inom vilka affärsområden kan jag spara pengar om jag använder dynamiska rutter? 

Dynamiska rutter kan minska bränsleförbrukning, antal förare, övertidsersättning, fordonsunderhåll och antal fordon. Dynamiska rutter omfattar alla dessa områden eftersom de minskar körsträckan per stopp och förbättrar ruttens produktivitet.

Hur fungerar dynamiska rutter i praktiken?

Som Nordens största distributörer av byggmaterial är STARK GROUP verksamma på en mycket konkurrensutsatt marknad. Transporter och leveranser som kommer i tid är därför en viktig tjänst som man tillhandahåller sina kunderna. Den molnbaserade ruttplaneringen från Descartes är lätt att använda för både transportplanerare och chaufförer, och den mottagande kunden får besked på när de kan förvänta sig en leverans.

Stark Group kundcase video
Så hanterar du den ökande förarbristen i Norden

Ta reda på hur kan din verksamhet förbereder sig inför den ökande förarbristen på bästa sätt

Vad är ruttoptimering?


Målet med ruttoptimering är att behandla beställningar från kunder, beakta alla tillgängliga resurser, vägnät och driftbegränsningar som kan förekomma samt fastställa den kombination av rutter och stopp som på bästa sätt uppfyller företagets målsättningar.

Enkel ruttoptimering innebär att du till exempel optimerar efter de lägsta kostnaderna, alternativt de bästa leveranserna, oavsett kostnad.

Komplex ruttoptimering använder ett mer balanserat arbetssätt som kan skräddarsys efter företagets kundservice och finansiella strategier.

Vilka är fördelarna med ruttoptimering? 

För företag som måste planera korta leveranstider, till exempel leveranser nästa dag eller redan samma dag, kan ruttoptimering underlätta arbetet med att skapa optimala rutter. Tiderna från beställning till leverans kan därmed förkortas.

Ruttoptimering kan också användas på ett mer strategiskt sätt för att fastställa hur policyförändringar påverkar kundservice, hur företag på bästa sätt kan ge service till nya kunder eller nya marknader samt förändringar av exempelvis fordonstyp och förarbyten.

Tekniken för ruttoptimering utvärderar fler leveransalternativ än vad som är möjligt för en person. Med teknikens hjälp kan rutterna bli 5–15 procent mer produktiva samtidigt som kundservicen förbättras. System för ruttoptimering kan minska tiden för att skapa rutter samt behovet av antalet planerare. Detta resulterar i att fler kan fokusera på att förbättra verksamheten vilket leder till mervärde över tiden.

Vilka utmaningar kan ruttoptimering att lösa?

Ruttoptimering hjälper företag att sänka kostnaderna för sina fordonsparker, förbättra kundservicen och förbättra utnyttjandet av fordonsresurserna.

Det kan handla om att uppfylla kundens leveranskrav och samtidigt minimera kostnaderna, eller att leverera beställningar som genererar bästa lönsamhet vid eventuell brist på leveransresurser. Antalet variabler och sättet att representera dessa på påverkar också ruttoptimerarens förmåga att ge resultat i linje med företagets målsättningar. Sådana variabler kan vara fordonsstorlek, kostnader, produkternas lämplighet, förarnas kompetens, begränsningar i vägnät, vilka vägar som lämpar sig för godstrafik, kundernas krav på leveranstid och leverans av produkter som omfattas av restriktioner, till exempel transport av frysta livsmedel eller av specifika ämnen som inte får transporteras tillsammans.

ruttplanering i lastbil

Hur mycket bränsle kan jag spara in om jag optimerar mina rutter?

Företag kan i regel förvänta sig 5–10 % bränslebesparing tack vare reducerade körsträckor. Om rutterna dock planeras manuellt innan användningen av ruttoptimering kan besparingarna bli större. 

Bränslebesparingar beror på flera faktorer – exempelvis möjligheterna att förkorta körsträckor (det vill säga mätarställning), minskad användning av fordon med högre bränsleförbrukning samt möjligheter att påverka kundernas leveranstider.

Vilka variabler inkluderas i ruttoptimering?

Variablernas typ och antal beror på vilken ruttoptimeringsteknik som används. Det finns sju huvudsakliga variabelklasser som vi ska titta närmre på:

Intervju: Strategisk ruttoptimering

Våra experter svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering

Webinar: Ruttoptimering

Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?

Beställnings-variabler:

1. Hanteringsenheter
2. Mått och vikt
3. Hel- eller delleveranser

Fordons-variabler:

1. Mått (längd och vikt)
2. Kapacitet
3. Lagringskapacitet
4. Krav på lastning och avlastning

Produkt-variabler:

1. Mått & vikt
2. Hanteringskrav
3. Förvaringsförhållande
4. Möjlighet att transporteras tillsammans med andra varor.

Anläggnings-variabler:

1. Arbetstider
2. Begränsningar som rör lastning, inträngning och läckage.

Kund-variabler:

1. Prioritet
2. Tidpunkt för mottagande
3. Fysiska krav på leveransen

Företags/Policy-variabler:

1. Leverans av de tyngsta detaljerna först
2. Utföra X % av leveranserna före 07.00.
3. När bulkprodukter och fribärande produkter kan blandas

Väg-variabler:

1. Klass
2. Hastighetsgränser
3. Tillåtna avtagsvägar
4. Parkering
5. Yrkesfordon
6. Restriktioner

Hur kan ruttoptimering öka förarnas produktivitet? 

Ett ruttoptimeringsprogram kommer att höja förarnas produktivitet genom att minska sträckan de kör, förkorta körtiden och öka antalet leveranser längs en rutt. Ruttoptimeringsprogram kan också optimera fordonslastningen och förkorta tiden vid stopp vilket ytterligare förbättrar förarproduktiviteten. 

Hur kan ruttoptimering förbättra kundupplevelsen? 

Ruttoptimeringsprogram bidrar till att fler rutter levererar i rätt tid och ger tätare tidsfönster, vilket ger en bättre kundupplevelse. Ruttoptimeringsprogram kan också användas för att förbättra kundupplevelsen genom att ge kunden fler och snabbare alternativ vid köpet. 


Vill du prata ruttplanering med en av våra experter?


Vi hoppas du når nya insikter genom att reflektera över dessa frågor.
Har du några andra funderingar om hur din verksamhet kan öka sin effektivitet genom ruttplanering?
Tveka inte att höra av dig till oss!